Aura Fedan Bohemia * 5.7.2016

Cuno KS vom Thüringer Zipfel x Freya Theogonia Black

DKK A

ZV I. cena 222 b. - 3. místo

ZVP I.cena 96 b. - 3. místo

PZ I. cena 267 b. - 2. místo

BZ I.cena 107 b. - 2. místo

Klubová výstava - V1 - mezitřída

majitelka Radka Slezáková

Rodokmen